Boletín SinDominio – Septiembre 2023 (CAST-CAT-FR)

#cast

Queridxs compañerxs,

Ya ha pasado el verano y comienza un nuevo curso. Desde SinDominio esperamos hayáis tenido unas lindas vacaciones. La actividad se retoma y venimos con mucha información y energía para compartir. Entre ellas el anuncio del Hackmeeting de este año, que se realizará en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre.

0. Resumen de servicios

Puede ser que algunx de vosotrxs lleve mucho tiempo en SinDominio. Que otrxs seáis nuevxs en el colectivo. Es por ello que queremos compartir algunas informaciones sobre los servicios que ofrecemos; de los que ya hacéis uso o podéis comenzar a descubrir.

Actualmente tenemos 367 cuentas activas. Como ya sabeis, las identidades se bloquean cada seis meses si no se hace un uso directo de ellas. Es decir, si no se realiza acceso alguno a los servicios que está usando el usuario logeándose con la contraseña. Pasado un año desde el último acceso, esas cuentas son eliminadas y bloqueadas para evitar nuevos usos.

Tenemos en activo 224 listas de correo, 41 blogs de WordPress, 54 páginas estáticas y 329 webs archivadas alojadas desde los orígenes de Sindominio.

En el Nextcloud mantenemos la versión 27 y almacenamos 51 GB de datos del total de usuarixs que hacen uso de este servicio. En nuestra forja de Git tenemos 195 repositorios. Además mantenemos actualmente 6 agendas comunitarias usando el software de Gancio.

1. Agendas comunitarias en SinDominio

Otro de los servicios que alojamos son las agenda comunitarias hechas con el software Gancio. Para empezar, tenemos que lamentar el paro del proyecto de euskaragendak.eus por falta de adopción. Ha reunido agendas para eventos en lengua vasca en hasta 4 territorios. Nos dejan material formativo como este vídeo de cómo usar las agendas https://peertube.eus/w/pxfoQdNWSuyMoTf8geLfQr

Sobre agendas nuevas, estamos muy felices de haber colaborado en la creación de https://autonoma.red/about que, en sus propias palabras, es un proyecto de agenda autónoma y colectiva de eventos programados en la ciudad de Bogotá, organizados por personas, colectivxs o espacios independientes con apuestas ácratas, anarquistas, libertarias, feministas y transincluyentes, que procuren prácticas colectivas y de cuidado, abriendo espacios para otras formas posibles de colaborar, co-existir, co-crear y resistir.

Siguen activas las agendas de eventos activistas y culturales bcn.convoca.la, mad.convoca.la y zgz.convoca.la , así como agenda.eskoria.eus , la agenda de la escena musical underground de Euskal Herria.

A la vez, hay varios embriones de nuevas agendas que se están organizando. ¡Veremos si os podemos informar en el siguiente boletín de alguna de ellas!

2. Hackmeeting en Barcelona

¡Nos hace ilusión invitaros al hackmeeting de este año! Tendrá lugar en l’Hospitalet de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona, entre el viernes 29 de septiembre y el domingo 1 de octubre. Se ha titulado DesertSeq para centrar la temática en la sequía provocada por la civilización occidental industrial, encabezada actualmente por el capitalismo digital.

El hackmeeting es el encuentro hacktivista autogestionado, anual e itinerante por el estado español, que junta a activistas informátiques y sociales con ganas de politizar la tecnología, hacer red y pasarlo bien. Se está ayudando a mejorar el CSO la Squatxería para que tenga dutxas suficientes, conexión a internet, y un espacio de cocina, que gestionará un colectivo externo.

Habrá nodos con temáticas ecologistas, psicológicas sobre impactos de la vigilancia y de los algoritmos, sobre formas de protegernos y de construir autonomía, etc. También se presentarán proyectos, explicarán anéctodas, y se hará fiesta.

Os animamos a visitar la web para informaros https://es.hackmeeting.org, y a uniros al chat de matrix #hackmeeting:matrix.org y a la lista de correo https://listas.sindominio.net/mailman/listinfo/hackmeeting

3. Campaña de donaciones

Os recordamos que nuestra campaña de donaciones sigue activa. Sindominio es un proyecto autogestionado donde las donaciones son destinadas al pago de los servidores y dominios que nos ayudan a ofrecer los servicios. Si quieres colaborar, puedes resalizar un aporte voluntario a través de los cananles que indicamos en nuestra espacio de donaciones: https://sindominio.net/apoyo/

———————————————————————————

#cat

Hola Companyes,

Ja ha finalitza’t l’estiu, comença un nou curs i esperem que les vacances hagin estat de bon gust. La activitat es reactiva i tornem amb molta informació i energia per compartir. També, estem emocionades perquè un dels events més esperats de l’any s’apropa, el Hackmeeting, que aquest any es realitzarà a Barcelona del 29 de Setembre a l’1 d’Octubre.

0. Resum de serveis

Potser algunes de vosaltres portin temps a SinDominio però que altres sigueu noves al col.lectiu. És per això que volem compartir algunes informacions sobre les dimensions dels serveis que oferim; que potser ja en feu ús o podeu començar a descobrir-les.

Actualment tenim 367 comptes actives. Com ja sabeu, les identitats es bloquejen cada sis mesos si no se’n fa un ús directe (un accès a algun dels serveis) i s’esborren després d’un any.

Tenim en actiu 224 llistes de correu, 41 blogs de WordPress, 54 pàgines webs estàtiques i 329 webs arxivades de l’històric de SinDominio des dels seus origens.

Al Nextcloud matenim la versió 27 amb 51GB de capacitat total. A la nostra forja de Git tenim 195 repositoris. I un altre dels serveis més utilitzats actualment, les agendes de Gancio, que ja en portem 6.

1. Agendes comunitàries a SinDominio

Un dels serveis que oferim són les agendes comunitàries de Gancio. Per començar, hem de compartir amb tristessa la finalització del projecte euskarakagendak.eus, dedicat a potenciar l’ús d’agendes comunitàries amb Gancio en llengua basca, que ha treballat fins a l’actualitat en mantenir agendes a quatre territoris diferents. Malgrat aquesta situació, han treballat en la documentació i traducció de l’agenda i ens ofereixen aquest vídeo de cóm utilitzar les agendes: https://peertube.eus/w/pxfoQdNWSuyMoTf8geLfQr

Per altra banda, estem molt contentes d’haver col·laborat en la creació de l’agenda https://autonoma.red/about que, amb el seu propi nom, és un projecte d’agenda autònoma i col.lectiva d’events programats a la ciutat de Bogotà, organitzats per persones, colectivxs o espais independents ácrates, anarquistes, llibertàries, feministes i transincluients, que procuren pràctiques col·lectives i de cures, obrint espais per altres formes possibles de col·laborar, co-existir, co-crear i resistir.

També, continuen en actiu les agendes d’events i activitats culturals de bcn.convoca.la, mad.convoca.la i zgz.convoca.la; així com agenda.eskoria.eus, l’agenda de la escena musical underground d’Euskal Herria.

A més, hi ha noves llavors d’agendes que s’estan organitzant. Esperem informar al proper butlletí d’alguna d’elles!

2. Hackmeeting a Barcelona

Ens fa molta il·lusió convidar-vos al Hackmeeting d’aquest any. Tindrà lloc a l’Hospitalet de Llobregat, a l’àrea metropolitana de Barcelona, entre el divendres 29 de Setembre i el diumenge 1 d’Octubre. S’ha titulat DesertSeq per centralitzar la temàtica de la sequera provocada per la civilització occidental industrial, encapçalada actualment per el capitalisme digital.

El Hackmeeting és la trovada hackvisita autogestionada, anual e itinerant per l’estat espanyol, que reuneix activistes informàtiques i socials amb la intenció de polititzar la tecnologia, fer xarxa i passar-ho bé. S’està ajudant a millorar el CSO La Squatxeria per a que tingui dutxes suficients, conexió a internet i un espai de cuina que gestionarà un col·lectiu extern.

Hi haurà nodes amb temàtiques ecologistes, psicológiques sobre impactes de la vigilància i dels algoritmes, sobre formes de protegir-nos i de construir autonomia, … També es presentaran projectes, explicaran anècdotes i es farà festa.

Us animem a visitar la web per a més informació https://es.hackmeeting.org, i a accedir al chat de matrix #hackmeeting:matrix.org i a la llista de correu https://listas.sindominio.net/mailman/listinfo/hackmeeting

3. Campanya de donacions

Us recordem que la nostra campanya de donacions segueix activa. SinDominio és un projecte autogestionat on les donacions estan destinades a pagar els servidors i dominis que ens ajuden a oferir els serveis. Si voleu col·laborar, podeu realitzar una aportació voluntària via els canals que indiquem al nostre espai de donacions: https://sindominio.net/apoyo/

——————————————————————–

#fr

Salut les potes,

L’été est terminé et une nouvelle année scolaire commence. SinDominio espère que vous avez passé de bonnes vacances. L’activité reprend et nous revenons avec beaucoup d’informations et d’énergie à partager. Parmi elles, l’annonce du Hackmeeting de cette année, qui se tiendra à Barcelona du 29 septembre au 1er octobre.

0. Aperçu des services

Certains d’entre vous font partie de SinDominio depuis longtemps. D’autres sont peut-être nouvelles dans le collective. C’est pourquoi nous souhaitons partager quelques informations sur les services que nous offrons, ceux que vous utilisez déjà ou que vous pouvez commencer à découvrir.

Nous avons actuellement 367 comptes actifs. Comme vous le savez, les identités sont bloquées tous les six mois si elles ne sont pas utilisées directement. En d’autres termes, si l’utilisateurice n’accède pas aux services qu’ielle utilise en se connectant à l’aide de son mot de passe. Un an après le dernier accès, ces comptes sont supprimés et bloqués pour empêcher toute utilisation ultérieure.

Nous avons 224 listes de diffusion actives, 41 blogs WordPress, 54 pages web statiques et 329 sites web archivés depuis les origines de SinDominio.

Dans Nextcloud, nous maintenons la version 27 et stockons 51 Go de données provenant du nombre total d’utilisateurices qui utilisent ce service. Dans notre forge Git, nous avons 195 dépôts. En outre, nous maintenons actuellement 6 agendas communautaires à l’aide du logiciel Gancio.

1. Agendas communautaires dans le SinDominio

Un autre des services que nous hébergeons sont les agendas communautaires réalisés avec le logiciel Gancio. Tout d’abord, nous devons regretter l’arrêt du projet euskaragendak.eus par manque d’adoption. Il a rassemblé des agendas d’événements en langue basque dans 4 territoires. Ils nous ont laissé du matériel de formation comme cette vidéo sur l’utilisation des agendas https://peertube.eus/w/pxfoQdNWSuyMoTf8geLfQr.

En ce qui concerne les nouveaux agendas, nous sommes très heureusses d’avoir collaboré à la création de https://autonoma.red/about qui, selon leurs propres termes, est un projet d’agenda autonome et collectif d’événements programmés dans la ville de Bogota, organisés par des personnes, des collectifs ou des espaces indépendants avec des engagements anarchistes, libertaires, féministes et transinclusifs, qui recherchent des pratiques et des soins collectives, ouvrant des espaces pour d’autres manières possibles de collaborer, coexister, co-créer et résister.

Les agendas d’événements activistes et culturels bcn.convoca.la, mad.convoca.la et zgz.convoca.la sont toujours actifs, de même qu’agenda.eskoria.eus, l’agenda de la scène musicale underground basque.

En même temps, il y a plusieurs embryons de nouveaux agendas qui sont en train de s’organiser, et nous verrons si nous pouvons vous informer sur l’un d’entre eux dans la prochaine newsletter !

2. Hackmeeting à Barcelona

Nous sommes ravis de vous inviter au hackmeeting de cette année ! Il aura lieu à l’Hospitalet de Llobregat, dans la région métropolitaine de Barcelona, entre le vendredi 29 septembre et le dimanche 1er octobre. Il s’intitule DesertSeq et porte sur le thème de la sécheresse causée par la civilisation industrielle occidentale, dont le fer de lance est aujourd’hui le capitalisme numérique.

Le hackmeeting est une réunion hacktiviste auto-organisée, annuelle et itinérante dans tout l’etat espagnol, qui rassemble des activistes informatiques et sociaux qui veulent politiser la technologie, travailler en réseau et passer un bon moment. Il aide à améliorer le CSO La Squatxería afin qu’il dispose de suffisamment de douches, d’une connexion internet et d’un espace cuisine, qui sera géré par un collectif externe.

Il y aura des nœuds avec des thèmes écologiques et psychologiques sur l’impact de la surveillance et des algorithmes, sur les façons de se protéger et de construire l’autonomie, etc. Des projets seront également présentés, des anecdotes seront racontées et une fête sera organisée.

Nous vous encourageons à visiter le site web pour plus d’informations https://es.hackmeeting.org, et à rejoindre le chat matrix #hackmeeting:matrix.org et la liste de diffusion https://listas.sindominio.net/mailman/listinfo/hackmeeting.

3. Campagne de dons

Nous vous rappelons que notre campagne de dons est toujours active. Sindominio est un projet autogéré où les dons sont destinés à payer les serveurs et les domaines qui nous aident à offrir nos services. Si vous souhaitez collaborer, vous pouvez faire une contribution volontaire à travers les canaux que nous indiquons dans notre espace de donation : https://sindominio.net/apoyo/